Jahve i Isus

 

Je li Isus starozavjetni Jahve?

Dolje je lista usporednih stihova koji ukazuju na to da je odgovor na ovo pitanje potvrdan. Isus nije Bog Otac ali kao Bog Sin ima sve titule, statuse, atribute i čini ista djela kao starozavjetni Jahve koji se u Novom zavjetu objavio kao trojedan Bog: Otac, Sin i Duh Sveti (Matej 28:19)

 

Dostojni istog statusa

Jahve

 

Isus

Izaija 12:2, 43:11

Luka 1:47

Spasitelj/jedini Spasitelj

Tit 2:13

Luka 2:11

Ivan 4:42

Djela 4:12

Izaija 43:10

trebamo biti njegovi svjedoci *

Djela 1:8

Ivan 14:1(a)

imati vjeru u njega

Ivan 14:1(b)

Izaija 45:22-23

prignuti koljena/jezikom priznati

Filipljanima 2:10-11

Otkrivenje 4:11

dostojan primiti čast i slavu

Otkrivenje 5:12

Djela 16:34

vjerovati u njega da bismo bili spašeni**

Djela 16:31

Joel 2:32

tko god zazove njegovo ime, bit će spašen

Djela 2:21

Jošua 24:24

služiti mu

Kološanima 3:24

Nehemija 9:6

Otkrivenje 7:11

štuju ga anđeli

Hebrejima 1:4-6

Matej 4:10

Ivan 4:24

Otkrivenje 5:13-14, 11:16

drugi ga štuju

Matej 14:33, 28:9

Ivan 9:38

Otkrivenje 5:14

„Ovako govori Gospodin“

(koristi se nekoliko destaka puta)

govori s božanskom vlasti

„Zaista, kažem vam..“

(koristi se nekoliko destetaka puta)

 

Imaju ista imena i titule

Jahve

 

Isus

Izlazak 20:2-3

Ponovljeni zakon 32:39

Izaija 41:10, 43:10, 44:6, 44:8, 45:5, 44:22

1 Korinćanima 8:4-52

Bog

Matej 1:23

Ivan 1:1, 20:28

Hebrejima 1:8

1 Timoteju 1:17

Postanak 15:2

Suci 16:28

Gospodin

Luka 2:11

Izaija 10:21

Ponovljeni zakon 10:17

Jeremija 32:18

moćni Bog***

Izaija 9:6

Postanak 17:1

Izlazak 6:3

Svemoćni Bog

Otkrivenje 1:8

Otkrivenje 1:8

Izaija 44:6, 48:12

Prvi i Posljednji

Otkrivenje 1:17, 2:8, 22:13

Izlazak 3:14

Ponovljeni zakon 32:39

Izaija 44:6, 48:12

Ja Jesam

Ivan 8:58, (isti grčki izraz kao u Ivan 8:24, 13:19, 18:5 prema grčkom izvorniku)

Ponovljeni zakon 10:17

Psalam 136:2-3

Daniel 2:47

1 Timoteju 6:15

Kralj kraljeva i Gospodar gospodara

Otkrivenje 17:14, 19:16

Hošea 11:9

Sveti

Djela 3:14

Psalam 116:5

Pravedan

Djela 3:14

1 Ivanova 2:1

Psalam 23:1

Pastir

Ivan 10:11

Psalam 18:31

Stijena

1 Korinćanima 10:4

 

Čine ista djela

Jahve

 

Isus

Djela 2:32

tko je uskrsnuo Isusa

Ivan 2:19

10:17-18

Postanak 1:1

Izaija 44:24, 45:12

Nehemija 9:6

Otkrivenje 4:11

stvorio nebo i zemlju/sve stvari

 

Ivan 1:3

Kološanima 1:16

Psalam 65:3

Izaija 43:25

Jeremija 31:34

oprašta grijehe

Luka 5:20-21

Marko 2:7-9

2 Ljetopisima 7:14, i dr.

čuje molitve

Ivan 14:14 (grčki izvornik: "zamolite mene")

Jeremija 17:10

ispituje srce i nagrađuje ponašanje

Otkrivenje 2:23

Postanak 18:25

Psalam 96:13

sudi sve

Ivan 5:22

2 Timoteju 4:1

Izreke 3:12

kori one koje voli

Otkrivenje 3:19

Psalam 107:29

Psalam 89:9

smiruje vjetar i valove

Luka 8:24

Marko 4:39-41

Ivan 5:21(a)

uskrisuje mrtve

Ivan 5:21(b)

Rimljanima 6:23

nudi vječni život

Ivan 5:39-40, 10:28

Izaija 41:10

s nama je

Matej 28:20

 

Imaju iste atribute 

Jahve

 

Isus

Psalam 90:2

Izreke 8:2

vječan „iz neodređenih vremena“

Izaija 9:6

Mihej 5:2

Ivan 1:2

Psalam 139:7-12

Izreke 15:3

sveprisutan

Matej 18:20, 28:20

Izaija 45:5-13

svemoćan

Matej 28:18

1 Kraljevima 8:39

Jeremija 17:9,10,16

1 Ivanova 3:20

sveznajuć

Matej 11:27

Luka 5:4-6

Ivan 2:25, 16:30, 21:17

Malahija 3:6

ne mijenja se

Hebrejima 13:8

Jeremija 42:5

istinit i vjerodostojan svjedok

Otkrivenje 3:14

Psalam 27:1

svjetlo

Ivan 8:12

Psalam 71:5

naša nada

1 Timoteju 1:1

Psalam 46:1

naša snaga

Filipljanima 4:13

Jeremija 17:13

izvor žive vode

Ivan 4:14

Otkrivenje 21:6

Otkrivenje 15:4

pravedan

Djela 3:14